Branden i Vemmetofte 1857 – avisernes omtaler

I det første indlæg om den voldsomme brand i Vemmetofte den 23. september 1857 er omtalt, hvorledes pastor Brasch oplevede branden og formidlede sit indtryk i bind 3 af Vemmetoftes historie.

I dette indlæg vendes blikket mod avisernes omtale af branden. Disses historier findes på mediestream.dk, hvor man under fanen Aviser kan søge i et meget stort materiale. Vil man hellere lede i specifikke aviser, kan disse findes på siden til højre. Det er ganske spændende at bruge disse muligheder for information om begivenheder før i tiden.

Lad mig begynde med Berlingske, der på dette tidspunkt hed Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende.

Den 25. september 1857, to dage efter branden, er der to informationer af finde.

Denne korte meddelelse står at læse i anden spalte øverst på forsiden. Det er en kontant melding om en begivenhed – og en slutning der overrasker. Teksten er transskriberet herunder.

Ildløs. Den 23de om Middagen udbrød Ild i Ladebygningen til Forpagtergaarden paa Wemmetofte og i meget kort udbredte den sig til Forpagtergaardens øvrige Udhuse, til Kroen, Forvalterboligen, Curatorboligen, Assistentboligen, Præstegaarden, Apotheket og Gartnerboligen, der aldeles nedbrændte. Beklageligt var det at se hvormegen Ulyst de Tilstedeværende viste til at slukke.

Avisen angiver ingen kilde til slutsvadaen, men denne vender jeg tilbage til.

I samme avis ses en annonce fra Limpricht på Frederiksberg. Avlsforvalter Friis på Vemmetofte, der har søgt en stilling på St. Croix, kan ikke, som ellers aftalt, komme til København samme dag pga. branden.

Den første notits kan genfindes i flere aviser landet over. Lolland-Falsters Stifts-Tidende citerer Berlingske den 28. september. Lige netop denne notits giver i øvrigt anledning til et langt annonymt indlæg i Berlingske den 30. september, men dette fortjener et indlæg for sig selv senere. Det er skrevet af en der overværede branden.

Dagen efter, den 26. september, er der endnu en omtale at finde på forsiden af Berlingske i spalte 4.

Her fortæller avisen, at kilden til “den sørgelige brand” var en privat meddelelse. Herefter står: “I “Kjøge Avis” fra i Dag hedder det meget kort: …”. Mon den avis kan findes? Den viser sig at hedde Østsjællandsk Avis (Køge) på det tidspunkt.

Notitsen er dateret 26. september, men står i avisen den 25. september.

Her kommer oplysninger som illustrerer voldsomheden.

Notitsen begynder: “I Onsdags Middags observeredes herfra en stærk Ildebrand, der efter senere erholdte Efterretninger viste sig at være i Vemmetofte By, der for Størstedelen afbrændte”. Branden har således været så voldsom, at den kunne ses i Køge.

“Ilden skal være opkommen i Hovladen hos Forpagter Seidelin, hvorfra den med frygtelig Hurtighed udbredte sig til de tilstødende Bygninger, saa at Kroen, Præsteboligen, Godsforvalterens Bolig, det nyligt anlagte Apothek og flere andre Bygninger bleve lagte i Aske. En mængde Sæd skal være brændt, ligesom ogsaa Kromanden, der var reist til Storehedinge, mistede endeel contante Penge og Obligationer, der skulle være brændte.”

I Korsør Avis omtales branden på side 1 og 2 den 28. september.

Her står: “I Onsdags Morges og indtil sent ud paa Aftenen bemærkede man i Ringsted en stærk Ildebrand i sydøstlig Retning”. Man citerer Næstved avis, og omtaler at det bliver dyrt for forsikringsselskaberne.

Også her får man fornemmelsen af hvor voldsom denne brand har været og hvor langt væk man kunne iagttage den.

I Fædrelandet den 1. oktober 1857 side 2 fremkommer oplysninger om panikken under branden. Det knytter sig til artiklen, der bliver omtalt i næste indlæg, men denne notits tages med her som illustration af processen i aviserne. Den kan vist læses direkte.

I Dannevirke 28. september på forsiden kan læses følgende;

Omtalen fra Køge Avis fortsætter i næste spalte i avisen, men der er intet nyt i det, hvorfor et billede udeladels.

Teksten i første afsnit lyder således: “Efter hvad der fortælles igaar og idag her i Byen af paalidelige Folk, ere Ladebygningerne og Embedsmændsboligerne ved Vemmetofte Kloster i Onsdags afbrændte. Der tilføies, at Brandredskaberne og det Huus, hvori de opbevaredes, var Noget af det Første der brændte, og at Branden skal have varet i 24 Timer”.

Branden omtales også i Aalborg Stiftstidende og Adresse-Avis den 28. september på side 2.

“Det fremgår, at “Vandmangel skal ikke lidet have bidraget til, at Ilden greb saa voldsomt om sig; derhos brændte strax Sprøiten, som stod i Forvalterboligen. … Det lykkedes Godsforvalteren, Justitsr. Howitz, at frelse Archivet.”

Som det fremgår af ovenstående har branden i Vemmetofte været omtalt vidt og bredt i landets aviser. Efterhånden drejer artikler og notitser sig om, hvorfor det kunne gå så galt. Der fremkommer indlæg der omtaler bygningernes alt for tætte placering, forslag til hvorledes man anbringer dem efterfølgende og om slukningsvæsenets tilstand på landet.

Ved læsningen af aviserne omtale af branden, er det umiddelbart indlysende, at det må have været en særdeles traumatiserende situation at befinde sig i for alle der var involverede. At redde hvad reddes kunne må have været vanskeligt når man tænker på den hast branden bredte sig med, og det må have været frustrerende at se magtesløst til fordi det ikke lod sig gøre at bekæmpe branden.

Hvordan opstod branden egentlig? Dette spørgsmål diskuteres, men et svar fremkommer ikke.

Dette fører til, at en belønning, der kan afklare dette, udloves. Således fremgår følgende af Berlingske den 23. oktober side 5, en måned efter branden:

En Belønning af 300 (500?) Rd. udloves i Anledning af Branden, som den 23de f.M. udbrød i den østlige Længe af Vemmetofte Klosters Ladebygninger og inden kort Tids Forløb ødelagde disse og de nærmest liggende Bygninger, herved til Den, der kan meddele saadanne Oplysninger, at Aasagen til Ildens Opkomst kan opdages. By- og Herredsfogedcontoiret i Storehedinge, den 8de October 1857. Toxwerdt.

Jeg har ikke set om sådanne oplysninger foreligger og ved derfor ikke om beelønningen kunne udbetales.

Tags:
Forrige post
Vemmetofte-brand-16-1
Vemmetofte

Branden i Vemmetofte 1857 – mere fra aviserne

Næste post
Vemmetofte-skole-4.-maj
Foto Personer Skolen Vemmetofte

Vemmetofte skole 4. maj

Comments

  1. Pingback: Branden i Vemmetofte 1857 – mere fra aviserne – Vemmetofte

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.